Tekniske bestemmelser

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

   
 

INDLEDNING

   
 

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERINGANVENDELSESOMRÅDE

1

Gyldighedsområde og definitioner m.v.

   
 

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

2

Etablering af fjernvarmetilslutning

   
 

INSTALLATIONSBESTEMMELSER

3

Udførelse af installationsarbejde

4

Etablering af måleudstyr

5

Projektering og udførelse af varmeinstallationer

6

Tilslutningsarrangement

7

Interne rørledninger

8

Specielle anlæg

9

Isolering

10

Trykprøvning og idriftsættelse

   
 

DRIFTSBESTEMMELSER

11

Drifts- og vedligeholdelse af varmeinstallationen

   

12

Måling af fjernvarmeforbrug

   
 13  Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne
   
 

 

   
 1

 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

   
 1.1

 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hvidebæk  Fjernvarmeforsyning a.m.b.a, Hovvej 37A, Ubby, 4490 Jerslev, CVR-nr. 14926402, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

   
 1.2

 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

   
 1.3

 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er fastlagt gennem såvel  "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" som nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

   
 1.4

 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

   
 

 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

   
 2

 Etablering af fjernvarmetilslutning

   
 2.1

 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til VÆRKET af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed.

   
 2.2

 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen.

   
2.3 

 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". Hovedhaner placeres umiddelbart inden for ydervæg eller afsluttes i stikskab. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, skal aftale altid laves med VÆRKET forud for arbejdets udførelse, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation.

For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant.

 

 

 2.4  Dimensionering af stikledningen udføres af VÆRKET under hensyntagen til bestem- melserne i afsnit 5 og 11.
 

 

 2.5

 Retablering efter fjernvarmearbejde.

Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og repa- rationsarbejder foretager VÆRKETS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må forventes, at stikindføringen efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrige udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retab- lering af klinker, fliser, trægulv eller anden belægning for egen regning.

 

 

   INSTALLATIONSBESTEMMELSER

 

 

 3  Udførelse af installationsarbejde

 

 

 3.1  Arbejde på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS‑installatør i henhold til lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. de- cember 2003 med senere ændringer.

 

 

 3.2

 Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leve- ringsbestemmelser, jf. 5.2.

Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan VÆRKET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er VÆRKET af sikkerhedsmæssige  grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.

 

 

 3.3  Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk‑ eller temperaturforhold, er VÆRKET ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.

 

 

 3.4  Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugs- vand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser.

 

 

 4.  Etablering af måleudstyr

 

 

 4.1  VÆRKET udleverer til INSTALLATØREN måleudstyr og/eller passtykke.

 

 

 4.2  VÆRKET meddeler INSTALLATØREN målerens placering.
 

 

 4.3  Der skal være fri passage til måleren.
 

 

 5.  Projektering og udførelse af varmeinstallationer
 

 

 5.1

 Dimensioneringsgrundlag

Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70°C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 40°C ved minus 12°C udetemperatur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60°C og en afkøling på mindst 20°C.

Ved nyanlæg må kun anvendes varmtvandsbeholder med min. 1 m2 hedeflade. Eksisterende varmtvandsbeholder må kun udskiftes med varmtvandsbeholder.

 

 

 5.2

 Projektering og udførelse

Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

 

På  udgivningstidspunktet  er endvidere følgende  bestemmelser  gældende på området: 

 -

 Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering"

 -  Dansk Fjernvarme - vejledning - Brugerinstallationer
 -

 Bygningsreglementerne

 -  Dansk Ingeniørforenings "Regler for beregning af bygningers varmetab". (DS 418)

 -

 Dansk Ingeniørforenings "Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium". (DS 469 inkl. tillæg)

 -  Dansk Ingeniørforenings "Norm for vandinstallationer". (DS 439)
 -

 Dansk Ingeniørforenings  "Norm for termisk isolering af tekniske installationer". (DS 452 inkl. tillæg)

 -  Arbejdstilsynets   "Forskrifter  for  fyrede   varmtvandsanlæg"   og  "Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg"

 

 

 6.  Tilslutningsarrangement

 

 

6.1   Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres med standardunits, der opfylder dimen- sioneringskravene i afsnit 5.1. Det anbefales, at der altid anvendes units og pum-per, som er A-mærkede eller energimæssigt bedre end A-mærkning.
 

 

 6.2  Installationer til varmet brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensio- neringskravet til afkøling/returtemperatur. Hvis der anvendes brugsvandsvarme- veksler (gennemstrømningsvandvarmer) skal man være opmærksom på, at det ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt flow og differenstryk. Ved udskiftning af brugsvandsanlæg skal afsnit 5 følges.

 

 

 7.  Interne rørledninger
 

 

 7.1

 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med "Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 inkl. tillæg)"

Medierørerene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer.

Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger.

Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en be- standighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er ind- bygget.

 Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørs-ledninger.

Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen.

 

 

 7.2

 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang.

Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.

 

 

 8.  Speciell anlæg

 

 

 8.1  Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med VÆRKET af hensyn til dimensionering af stikledning og måler.
 

 

 9.  Isolering
 

 

 9.1  I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS452).

 

 

 10.

 Trykprøvning og idriftsættelse.

 

 

 10.1

 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutningen til VÆRKET.

Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget.

 

 

 10.2

 Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i værkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.

Trykke i forsyningsledningerne kan stige til 6,5 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 9,75 bar.

 

 

 10.3

 Ejendommens tilslutning til VÆRKET er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret.

   
 10.4

 Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles.

Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen.

   

 10.5

 Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen (inkl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds og evt. pumpe), således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN om varmeinstallationens drift.

   
 

 DRIFTSBESTEMMELSER

   

 11.

 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

   
 11.1

 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af VÆRKET reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende normalt mellem 70°C og 88°C i hovedledningsnettet målt ved VÆRKET.

Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperatur når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.

   
 11.2

 Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 40°C.

Såfremt denne returtemperatur ikke opnås, er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif.

   
 11.3

 VÆRKET har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf.  2.1 og 11.1, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,3 bar. Det er en forudsætning, at VÆRKETS forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,5 bar.

   
 11.4

 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav, jf. 5.1.

   

 11.5

 Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af VÆRKET.

I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes.

Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.

   
 11.6

 Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af INSTALLATØREN efter aftale med VÆRKET.

   
 11.7

 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af VÆRKET ved henvendelse til dette. Drifts-forstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af FORBRUGERENS installatør for FORBRUGERENS regning.

   

 12.

 Måling af fjernvarmeforbrug.

   
 12.1

 VÆRKET leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN og VÆRKET nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

   

 12.2

 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKET og udskiftes efter regler fastsat af VÆRKET.

Ved energimålere tilsluttet 230V-nettet betaler FORBRUGEREN elforbruget.

Såfremt FORBRUGEREN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette VÆRKET uvedkommende.

   

 12.3

Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden VÆRKETS godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer.

Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og VÆRKET beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.

   

 12.4

 VÆRKET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkost-ningerne ved flytningen afholdes af VÆRKET.

Ønsker FORBRUGEREN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af VÆRKET. Udgiften til flytningen betales i så fald af FORBRUGEREN.

   
 12.5

 Ved tvivl om målerens korrekte visning, er VÆRKET berettiget til for egen regning at afprøve måleren.

FORBRUGEREN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de  fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af VÆRKET.

Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relaltiv måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser.

   

 13.

 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

   
 13.1

 Nærværende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" er vedtaget af:

Bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. den 4. marts 2015 og anmeldt til Energitilsynet.

   

 13.2

 Ændringer:

Meddelelse om ændringer af "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering", "tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" og "tarifblad" sker ved oplysning på VÆRKETS hjemmeside www.varmevaerk.dkeller ved henvendelse til varmeværket.